REZERWACJA TELEFONICZNA:
71 340 50 50
koszt: opłata wg. stawek operatora
pn-pt: 9.00-19.00    so: 9.00-16.00
GWARANCJA UDANYCH WAKACJI
Certyfikat Polskiej Izby Turystyki Certyfikat Rzetelna FirmaREGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SUPER-LASTMINUTE.PL
STRONA PORTALU TURYSTYCZNEGO TRAVELIADA.PL
I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki rezerwacji
VI. Formy płatności
VII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego
IX. Prawo odstąpienia od umowy
X. Własność intelektualna
XI. Postanowienia końcowe
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem www.traveliada.pl prowadzony jest przez Adriannę Rudaniecką wykonującą działalność gospodarczą pod firmą TRAVELIADA.PL ADRIANNA RUDANIECKA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 751-151-79-72, REGON: 081065539, Rejestr Organizatorów Marszałka Dolnośląskiego nr 583, adres siedziby: ul. Celtycka 6, 54-153 Wrocław, będąca Agentem Turystycznym, działającym na podstawie umów agencyjnych zawartych z Organizatorami turystyki, stale pośredniczącym w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów turystyki posiadających wpis do rejestru lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju, adres poczty elektronicznej (e-mail): rezerwacje@traveliada.pl, tel. +48 801 000 701, 71 340 50 50.
2. Serwis www.traveliada.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.traveliada.pl na rzecz Usługobiorców, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów o świadczenie usług turystycznych, w tym zasady dokonywania rezerwacji Wycieczek oraz Imprez Turystycznych, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do usług świadczonych przez Usługodawcę w zakresie stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Touroperatorów, a także przy zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Usługodawcy, za pośrednictwem Serwisu.
5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.traveliada.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Serwis dokłada wszelkich starań, aby treści opisowe usług prezentowanych w Serwisie, ich cena oraz dostępność były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.
7. Wszelkie informacje prezentowane w Serwisie stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy usług, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.traveliada.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.traveliada.pl użyte są w celach informacyjnych.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) Kodeksu cywilnego;
b) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.);
c) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187, 1334, z 2017 r. poz. 60) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
10. Przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2017 poz. 2361) oraz wyrażenia (definicje) pisane kursywą mają zastosowanie od 1 lipca 2018 r.
II. DEFINICJE
1. AGENT TURYSTYCZNY –przedsiębiorca turystyczny inny niż organizator turystyki, który na podstawie umowy agencyjnej sprzedaje lub oferuje do sprzedaży Imprezy Turystyczne utworzone przez Organizatora turystyki.
2. FORMULARZ REZERWACJI - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający dokonanie rezerwacji Wycieczki lub Imprezy Turystycznej prezentowanych w Serwisie.
3. IMPREZA TURYSTYCZNA - co najmniej dwie Usługi Turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
4. IMPREZA TURYSTYCZNA - połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów Usług Turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
5. KLIENT – Usługobiorca, który za pośrednictwem Serwisu zamierza zawrzeć lub zawarł umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jego działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.
6. KONSULTANT - osoba zatrudniona przez Usługodawcę, zajmująca się kompleksową obsługą Klienta, w szczególności prezentowaniem oferty i udzielaniem wszelkich informacji dotyczących usług turystycznych przedstawianych w Serwisie.
7. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług.
9. ORGANIZATOR - Touroperator -  przedsiębiorca, który organizuje imprezę turystyczną, z którym Usługodawca  podpisał wiążącą umowę agencyjną. 
10. ORGANIZATOR - przedsiębiorca turystyczny, który tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne, za pośrednictwem Usługodawcy lub razem z Usługodawcą, lub też przedsiębiorca turystyczny, który przekazuje dane podróżnego innemu przedsiębiorcy turystycznemu zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
11. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331  § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
12. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
13. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.traveliada.pl.
14. TURYSTA - osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.
15. UCZESTNIK - osoba zgłoszona przez Klienta, która korzysta z wykupionej Imprezy Turystycznej. 
16. UMOWA - umowa o świadczenie usług turystycznych z Organizatorem turystyki, formularz zgłoszeniowy zawierający wszystkie dane dotyczące oferowanej Imprezy Turystycznej oraz dane wszystkich Uczestników wyjazdu. Po jej podpisaniu przez Klienta jest ona prawnie wiążąca dla obu stron. Integralną częścią umowy są Warunki Uczestnictwa danego Organizatora turystyki.
17. USŁUGODAWCA – Adrianna Rudaniecka wykonująca działalność gospodarczą pod firmą TRAVELIADA.PL ADRIANNA RUDANIECKA, NIP: 751-151-79-72, REGON: 081065539, Rejestr Organizatorów Marszałka Dolnośląskiego nr 583, adres siedziby: ul. Celtycka 6, 54-153 Wrocław.
18. USŁUGOBIORCA (UŻYTKOWNIK) – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
20. USŁUGI TURYSTYCZNE - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.
21. USŁUGI TURYSTYCZNE - przewóz pasażerów, zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych, inne usługi świadczone podróżnym, które nie stanowią integralnej części wymienionych w niniejszej definicji kategorii usług.
22. WARUNKI UCZESTNICTWA - dokument, sporządzony przez Touroperatora, regulujący wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Touroperatora, w związku ze świadczeniem Usługi Turystycznej, stanowiący integralną część Umowy. Klient jest zobowiązany zapoznać się Warunkami przy zawieraniu umowy. Warunki uczestnictwa są dostępne w Serwisie oraz w punkcie obsługi klienta. 
23. WYCIECZKA - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.
24. ZAMÓWIENIE - zamówienie oferty złożone przez Klienta, stanowiące deklarację zakupu konkretnej Imprezy Turystycznej, w sytuacji braku możliwości rezerwacji wstępnej. Zamówienie nie stanowi umowy w rozumieniu prawa cywilnego, ale upoważnia Usługodawcę do dokonania rezerwacji stałej na rzecz Klienta. Zamówienie zawiera wszystkie dane Organizatora turystyki, dane zamawianej Imprezy Turystycznej oraz dane wszystkich Uczestników wyjazdu. 
III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom za pośrednictwem Serwisu Usługi Elektroniczne takie jak:
a) możliwość dokonania rezerwacji wstępnej wycieczki,
b) Newsletter,
c) Wyszukiwarka.
2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na możliwości dokonania rezerwacji usługi przez Klienta za pośrednictwem Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w momencie dokonania rezerwacji lub zaprzestania korzystania z tej Usługi.
3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
V. WARUNKI REZERWACJI
1. Rezerwacji mogą dokonywać wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawiciele osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, umocowani w zakresie wystarczającym do dokonywania rezerwacji i zawierania Umów.
2. Przed dokonaniem rezerwacji należy zapoznać się:
a) z opisem Imprezy Turystycznej,
b) jej ceną, w szczególności informacją, co cena zawiera, a jakie elementy nie są zawarte w cenie Imprezy Turystycznej,
c) z informacją czy cena zawiera promocję i do kiedy określona promocja obowiązuje,
d) dostępnością oferty,
e) warunkami uczestnictwa.
3. W przypadku informacji, że oferta jest dostępna możliwe jest dokonanie rezerwacji.
4. Podawane do rezerwacji dane muszą się zgadzać z danymi w paszporcie (w przypadku podróży, gdzie paszport jest wymaganym dokumentem tożsamości) albo z dowodem osobistym (w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej oraz krajów umożliwiających wjazd na podstawie dowodu osobistego).
5. W chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej Uczestnik powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów przy  wjeździe i warunków pobytu, bezpieczeństwa, ubezpieczenia, przepisów celnych kraju docelowego można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://polakzagranica.msz.gov.pl/. 
6. Wszyscy uczestnicy wyjazdu niezależnie od wieku (osoby pełnoletnie, dzieci, niemowlęta) muszą posiadać ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy. Takim dokumentem, w zależności od kraju docelowego, jest wyłącznie dowód osobisty lub paszport, a dodatkowo w niektórych krajach wiza. 
7. Zaleca się, aby Klient przed zawarciem umowy o imprezę turystyczną oraz dodatkowo przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, zapoznał się z informacjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi bezpieczeństwa, zagrożeń, konfliktów i innych sytuacji nadzwyczajnych w kraju docelowym, a także z informacjami dotyczącymi aktualnych zagrożeń i wymagań w zakresie szczepień ochronnych lub profilaktyki antymalarycznej w podróży do kraju docelowego oraz stosowanie się do nich. W przypadku wątpliwości, należy skonsultować się z lekarzem medycyny.
8. Rezerwacja wymaga weryfikacji dostępności miejsc przez Konsultanta w systemie Organizatora turystyki. Taka zarezerwowana oferta nie oznacza jeszcze zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.  
9. Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wyjazdu Konsultant kontaktuje się bezpośrednio z Klientem (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu lub telefonicznie).
10. Każdemu Klientowi jest przydzielany indywidualny Konsultant, który będzie się opiekował Klientem od momentu założenia rezerwacji do momentu powrotu do Polski.
11. Po potwierdzeniu chęci zakupu uczestnictwa w Imprezie Turystycznej Konsultant przesyła do Klienta e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi:
a) Umową oraz
b) Warunkami Uczestnictwa Organizatora.
12. W przypadku braku możliwości złożenia rezerwacji w systemie rezerwacyjnym, Konsultant wysyła do Klienta Zamówienie oraz Warunki Uczestnictwa Organizatora.
13. Po weryfikacji przez Klienta danych zawartych w Zamówieniu lub w Umowie pod kątem ich zgodności ze złożoną rezerwacją, Klient dokonuje wpłaty podanej w Zamówieniu kwoty tytułem ceny zamówionej Usługi Turystycznej.
14. Klient odsyła w pierwszej kolejności potwierdzenie wpłaty (dokument wygenerowany elektronicznie z banku, dowód wpłaty z banku, dowód wpłaty z poczty):
a) na numer faxu: 71/ 350 60 60 lub
b) e-mailem do swojego Konsultanta lub
c) na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl.
15. Za równoważne z dostarczeniem dowodu wpłaty, w sposób wskazany w pkt 14 niniejszego rozdziału, uznaje się  pomyślną autoryzację karty kredytowej lub pozytywnie rozpatrzony przez bank wniosek ratalny Klienta.
16. Na podstawie wpłaty Klienta (potwierdzenie przelewu, pomyślna autoryzacja karty kredytowej, akceptacja wniosku ratalnego przez bank),  Konsultant potwierdza ostatecznie rezerwację w systemie Organizatora turystyki.
17. Dokonanie wpłaty (w formie potwierdzonego przelewu, autoryzacji karty kredytowej, czy zaakceptowanego wniosku ratalnego) jest równoznaczne z akceptacją Umowy, Warunków Uczestnictwa Touroperatora.
18. Do 72 godzin od założenia rezerwacji, Klient jest zobowiązany przesłać Usługodawcy podpisaną Umowę oraz podpisane Warunki Uczestnictwa:
a) na numer faxu: 71/ 350 60 60 lub
b) zeskanowane dokumenty mailem do swojego Konsultanta lub
c) na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl albo
d) pocztą na adres: Traveliada.pl, ul. Celtycka 6, 54-153 Wrocław.

Rezerwacja jest potwierdzana w momencie otrzymania wpłaty. 
19. W momencie potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Klientem a Organizatorem, a potwierdzenie rezerwacji jest wysyłane na wskazany w Formularzu adres e-mail.
20. Potwierdzenie rezerwacji  upoważnia Klienta do odbioru dokumentów podróży na lotnisku.
21. W przypadku wycieczki autokarowej potwierdzenie rezerwacji stanowi bilet upoważniający do wejścia na pokład autokaru.
22. W przypadku chęci złożenia rezerwacji telefonicznie, należy podać Konsultantowi "kod oferty", którą Klient zainteresowani lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu. "Kod oferty" znajduje się przy poszczególnej ofercie w prawym górnym rogu.
23. Cena zakupionej Imprezy Turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w jej opisie. Ceny niektórych imprez turystycznych mogą być wyrażone przez niektórych Organizatorów turystyki zarówno w PLN jak i w walutach obcych.
24. Każdy z Organizatorów Imprez Turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Imprezy Turystycznej w sytuacjach przewidzianych w Umowie – Zgłoszeniu lub Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze wzrostem kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych,  podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, a także wzrostu kursu walut. Jednakże w okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.
25. Klient jest zobowiązany przybyć na wskazane w potwierdzeniu rezerwacji miejsce w ustalonym w rezerwacji czasie.
26. Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w środkach transportu transporcie oraz zaleceń przedstawicieli Organizatora.
27. Klient odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi oraz Uczestnikom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
28. W przypadku, gdy Organizator jest zmuszony, przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, z zastrzeżeniem art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta. Usługodawca nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora.
29. W sytuacji, o której mowa w pkt 27 niniejszego rozdziału Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora, czy:
a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
30. Jeżeli Klient odstępuje od umowy zgodnie z pkt 28 lit b) niniejszego rozdziału lub jeżeli Organizator odwołuje Imprezę Turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
a) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie
b) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.
31. Gdy Klient odstępuje od umowy z uwagi na proponowane mu zmiany, albo też Impreza zostaje odwołana z przyczyn od niego niezależnych, może on dochodzić odszkodowania. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy do odwołania doszło z powodu działania siły wyższej lub zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż określona w Umowie, jako minimalna.
32. Uprasza się Klientów o zachowanie potwierdzenia rezerwacji lub jego wydrukowanie, a także o okazanie go na prośbę przedstawiciela Organizatora.
VI. FORMY PŁATNOŚCI
1. W zależności od długości okresu pomiędzy rezerwacją Imprezy Turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności:
a) płatność częściowa polegająca na wpłacie tylko zaliczki,
b) płatność całkowita za rezerwację.
2. Wpłata zaliczki jest możliwa w okresie od 40 do 30 dni przed terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. Jednak zasady te są każdorazowo regulowane przez poszczególnego Organizatora turystyki w Warunkach Uczestnictwa, dlatego szczegółowych informacji na ten temat udzielają Konsultanci.
3. Usługodawca udostępnia następujące formy płatności:
a) przelew bankowy w banku stacjonarnym,
b) przelew bankowy w banku internetowym,
c) karta kredytowa (tylko rezerwacje internetowe),
d) raty kredytowe,
e) wpłata gotówkowa w oddziałach stacjonarnych Usługodawcy,
f) elektroniczne serwisy płatności.
4. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:

BANK ALIOR 53 1060 0076 0000 3260 0176 5044
BANK SANTANDER 53 1090 2398 0000 0001 1797 7400
BANK IDEA 93 1950 0001 2006 5199 7241 0002
BANK MBANK 20 1140 2004 0000 3402 3684 9460
BANK PKO 25 1020 5226 0000 6302 0189 0011
BANK ING 15 1050 1575 1000 0091 3527 1295
BANK INTELIGO 50 1020 5558 1111 1360 6530 0007
5. Wypełniając druk przelewu w banku stacjonarnym, w tytule przelewu należy wpisać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz informację, czy jest to zaliczka, dopłata, czy całość za rezerwację.
6. Przelew należy dokonać w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji. Szczególnie w przypadku ofert last minute Klient proszony jest o jak najszybsze dokonanie wpłaty i przesłanie potwierdzenia.
7. Operatorem płatności elektronicznych jest serwis PayU, który umożliwia zapłatę kartą kredytową. Decydując się na dokonanie zapłaty za rezerwację kartą, Klient otrzymuje e- link, który umożliwia autoryzację płatności. 
8. Istnieje możliwość zapłaty za Imprezę Turystyczną ze środków uzyskanych z kredytu od Banku Credit Agricol S.A. po ocenie zdolności kredytowej. Do tego celu niezbędne jest przesłanie następujących dokumentów: kopii dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego zatrudnienie na adres e - mail swojego Konsultanta lub na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl
9. Dokonanie zmian w rezerwacji po zawarciu umowy o  Imprezę Turystyczną,  możliwe jest na warunkach określonych przez jej Organizatora w Warunkach Uczestnictwa.
10. Dokonanie anulowania rezerwacji po zawarciu umowy o imprezę turystyczną, możliwe jest na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa jej Organizatora. Anulowanie rezerwacji imprezy turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub faxem pisma zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mailem do swojego Konsultanta lub na ogólny e-mail: rezerwacje@traveliada.pl lub pod numer faxu: 71/ 350 60 60. Organizator ma prawo do żądania zapłaty za faktycznie poniesione koszty oraz świadczenia spełnione do chwili otrzymania rezygnacji.
VII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter).
b) Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@traveliada.pl.
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym lub dane niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@traveliada.pl.
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
2. Reklamacje związane z Imprezą Turystyczną:
a) Jeżeli w trakcie Imprezy Turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi.
b) Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału, Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Imprezy Turystycznej.
c) Reklamacje co do jakości świadczonych przez Organizatora usług, w szczególności niezgodności zakupionej Wycieczki z rzeczywistym standardem czy zakresem świadczonych usług, w porównaniu do zamieszczonego w opisie na stronie Serwisu, można zgłaszać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rezerwacje@traveliada.pl lub pisemnie na adres: ul. Celtycka 6, 54-153 Wrocław.
d) W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
e) Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z niniejszym rozdziałem, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Imprezy Turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia Imprezy Turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
f) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
b) w której przedmiotem świadczenia jest usługa hotelarska, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
5. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.traveliada.pl w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem elementów wykorzystywanych na zasadach przeniesienia majątkowych praw autorskich, licencji lub dozwolonego użytku) są własnością Adrianny Rudanieckiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą TRAVELIADA.PL ADRIANNA RUDANIECKA, NIP: 751-151-79-72, REGON: 081065539, ul. Celtycka 6, 54-153 Wrocław Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.traveliada.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.traveliada.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych.
2. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
3. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
a) działaniem lub zaniechaniem klienta,
b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
c) siłą wyższą.
4. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych w pkt 3 niniejszego rozdziału, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania Imprezy Turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.
5. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy Turystycznej do dwukrotności ceny Imprezy Turystycznej względem każdego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
6. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
7. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym w terminie wskazanym Warunkach Uczestictwa.
8. Za nieuiszczoną część ceny Imprezy Turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Uczestnika Imprezy Turystycznej Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
9. Przed dokonaniem rezerwacji Wycieczki lub Imprezy Turystycznej związanej z jakąkolwiek aktywnością fizyczną Klient powinien skonsultować swój stan zdrowia, a także wszelkie zaburzenia, z odpowiednim personelem medycznym, w celu uzyskania informacji o ewentualnych przeciwskazaniach co do uczestnictwa w Wycieczce lub Imprezie Turystycznej.
10. Klient powinien zapoznać się szczegółowo z opisem Wycieczki lub Imprezy Turystycznej, ich programu, specyfiki, intensywności oraz ich wpływu na organizm, bądź skonsultować się z lekarzem, gdyż niektóre elementy Wycieczek lub Imprez Turystycznych, przy określonym chorobach lub schorzeniach mogą zagrażać życiu lub zdrowiu.
11. Klient ponosi odpowiedzialność w przypadku niezastosowania się do zaleceń zawartych w pkt 9 oraz 10 niniejszego rozdziału oraz wskazań personelu medycznego.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.